Obowiązki i prawa Pacjentów

  1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności:

1)  stosowania się do ustalonego w Ośrodku porządku, w tym do ustalonej kolejności wchodzenia do gabinetu lekarskiego,

2)  stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,

3)  odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu,

4)  przebywać w wyznaczonych pomieszczeniach i przestrzegać zasady nie wchodzenia do części Ośrodka innej niż przeznaczona do ogólnego użytku pacjentów,

5)  stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,

6)  przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,

7)  szanować mienie Ośrodka (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Ośrodek),

8)  poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach,

9)  stosować się do zaleconej diety,

10) udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź  udzielenia  nieprawdziwej  informacji,  co  do  istotnych  spraw  dotyczących  zdrowia pacjenta,

11) okazywać dowód tożsamości na wezwanie, w przypadku gdy potwierdzenie tożsamości służy zapewnieniu respektowania praw pacjenta i przepisów prawa (np. udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia),

12) pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Ośrodek,

13) zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nad którymi sprawuje opiekę,

14) informować pracowników Ośrodka o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach,

15) korzystać z telefonu komórkowego w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych Pacjentów oraz pracowników,

16) przestrzegania zakazu palenia tytoniu i używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych na terenie Ośrodka.

  1. Pacjentowi nie wolno:

1) żądać od personelu Ośrodka świadczenia usług osobistych, niezwiązanych z udzielanym świadczeniem zdrowotnym,

2)  zakłócać pracy Ośrodka,

3)  wnosić na teren Ośrodka przedmiotów o dużych rozmiarach, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu,

4)  wprowadzać na teren Ośrodka zwierząt (nie dotyczy psów-przewodników),

5)  prowadzić na terenie Ośrodka akwizycji, zbiorek pieniężnych, rozdawać ulotek, umieszczać plakatów i ogłoszeń.

  1. Pacjent ma prawo do:

1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych  metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, terapeutów i pielęgniarki z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

2)  natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,

3)  dostępu do informacji o prawach pacjenta,

4)  złożenia oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskania dokumentacji jego leczenia – wzór oświadczenia znajduje się na tablicy informacyjnej,

5)  pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,

6)  informacji o rozkładzie gabinetów, pracowni i innych pomieszczeń, z których będzie korzystał w czasie leczenia,

7)  intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

 8) uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. (lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta, może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą pacjenta),

9)  wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji,

10) wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta,

11) dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci – osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w podmiocie leczniczym lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii,

12) ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

13) zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa,

14) złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki  i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.)),

15) złożenia skargi na pielęgniarkę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (art. 38 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z późn. zm.)),

16) złożenia skargi na pozostały personel Ośrodka.

  1. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia informacje otrzymują i podpisują zgody ich rodzice (opiekunowie prawni),
  2. Małoletni powyżej 16 roku życia mają prawo do informacji i decyzji o leczeniu.
Informacja o  bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta 0 800 190 590 czynnej od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 21. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl